• Loading...
 
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 4/2024

 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 3/2024

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 03/2024

 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2024

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024

 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023

 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023

 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023

 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023

 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023

 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023

 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023

 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023

 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái

 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023

 • 1-20 of 60<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO