• Loading...
 
Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 8/2021
Ngày xuất bản: 30/08/2021 12:00:00 SA
Lượt xem: 4

 

BCH ĐOÀN TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI

***

Số: 08-BC/TTHĐTTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Yên Bái, ngày 28 tháng 8  năm 2021

 

BÁO CÁO

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 8/2021

-------------------

           

Thực hiện Thông báo số 110-TB/TĐTN-VP ngày 29/4/2020 về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tại Hội nghị giao ban tháng 5/2020. Trung tâm báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc như sau:

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc.

- Phụ trách chung mọi hoạt động của Trung tâm.

- Trực tiếp chỉ đạo về:

+ Công tác phòng, chống dịch covid – 19 tại cơ quan.

+ Công tác tài chính, công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng

+ Xây dựng Quy chế quản lý tài sản công.

+ Công tác giúp đỡ hộ thoát nghèo.

+ Xây dựng cơ bản.

+ Quy trình thanh lý tài sản.

+ Kế hoạch phát triển Trung tâm.

+ Kế hoạch “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch”.

+ Văn về Quy hoạch tỉnh Yên Bái.

+ Báo cáo nội dung, số liệu phục vụ công tác thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện quy định tỷ lệ trích quỹ khen thưởng và tình hình sử dụng quỹ.

+ Chương trình công tác thực hiện Nghị quyết của Ban Thượng vụ Tỉnh ủy giai đoạn 2021-2015.

+ Dự toán kinh phí năm 2022.

+ Hoạt động bể bơi thanh thiếu nhi.

+ Dự họp các cuộc theo thành phần dự.

+ Tham gia các hoạt động của Chi bộ.

2. Đồng chí: Hà Đức Oanh – Phó Giám đốc.

Trực tiếp chỉ đạo về các hoạt động sau:

- Ký các văn bản về các lĩnh vực do Giám đốc ủy quyền.

- Hoạt động dịch vụ có thu, Nhà khách thanh niên.

- Hoạt động Bể bơi.

- Công tác phòng, chống dịch covid – 19 tại phòng hành chính.

- Hoạt động vui chơi, giải trí, phối hợp hoạt động, mời gọi đầu tư.

- Công tác đối nội, đối ngoại.

- Công tác điện, nước, vệ sinh môi trường, anh ninh trật tự, PCCC.

- Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của lớp Mầm non Tây Bắc Hà.

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Nhà khách thanh niên.

- Tổng hợp công tác thi đua then thưởng tháng 7/2021.

- Tổng hợp sáng kiến tháng 8/2021.

- Xử lý đường điện ba pha.

- Hoạt động bể bơi Thanh thiếu nhi.

- Tham gia các hoạt động của Chi bộ.

- Dự họp các cuộc theo thành phần dự.

3. Đồng chí: Đỗ Hương Trang – Phó Giám đốc.

Trực tiếp chỉ đạo về các hoạt động sau:

- Ký các văn bản về các lĩnh vực do Giám đốc ủy quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo đội nghệ thuật măng non, đội nghi lễ, đội nghệ thuật thanh niên.

- Tham gia chương trình đội tuyên truyền măng non tìm hiểu Luật trẻ em năm 2021.

- Thực hiện các nhiệm vụ tại phòng Đoàn – Hội từ ngày 9/7-3/8/2021.  

- Công tác định hướng nghề, giới thiệu việc làm.

- Triển khai bộ tiêu chí.

- Hoạt động hè, học kỳ trong quân đội, một ngày trong q         uân ngũ.

- Xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi cho Thanh thiếu nhi

- Mảng đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu.

- Tập huấn kỹ năng, NV công tác Đội năm học 2021- 2022.

- Chương trình giao lưu thanh niên quốc tế với sinh viên Lào chào mừng ngày Quốc tế Thanh thiếu niên (12/8/1999 - 12/8/2021).

- Hoạt động chuyên môn của lớp Mầm non Tây Bắc Hà.

- Chỉ đạo hoạt động lớp tập huấn bơi lội.

- Công tác phòng, chống dịch covid – 19 tại phòng chuyên môn.

- Công tác quản trị Website, trang facebook Trung tâm.

- Phụ trách nội dung điểm sinh hoạt ngoại khoá cấp huyện, hướng dẫn cấp huyện triển khai thành lập và duy trì các điểm sinh hoạt ngoại khoá theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

- Tham mưu công tác phối hợp với các đơn vị để tổ chức các hoạt động theo lĩnh vực phụ trách.

- Ghi chép biên bản các cuộc họp, giao ban, hội ý Ban Giám đốc.               - Dự họp các cuộc theo thành phần dự.

- Tham gia các hoạt động của Chi bộ.

 

Nơi nhận:

- Thường trực TĐ (B/c)

- Đăng tải trên wesite TT

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

THƯ VIỆN VIDEO